Provozní řád cvičiště

Provozní řád je uzpůsoben potřebám klientů a hostů a je v souladu se zvyklostmi a podmínkami, za kterých může kynologické cvičiště fungovat bez konfliktů. Dodržování všech bodů řádu by mělo zabezpečit spokojený a nerušený průběh výcviku a ostatních aktivit návštěvníků a jejich psů. Tento provozní řád platí od 1. září 2015 pro všechny uživatele cvičiště Kynologického centra Borova tlapka.

  • Vstup na cvičiště je povolen zdravým psům, kteří nejeví známky nemoci a mají platné očkování. Důležité je, aby pes byl řádně odčerven.
  • Majitel psa, který přijde na cvičiště s hárající se fenou, musí tuto skutečnost ihned po svém příchodu, nahlásit instruktorovi výcviku.
  • Je zakázáno přivazovat psi k oplocení areálu, k překážkám, lavičkám a stromům nebo nechávat psy nezajištěné a bez dozoru, s výjimkou situace při výcviku, jíž určuje instruktor.
  • Volné pobíhání po cvičišti je možné pouze pod dozorem majitele a se souhlasem instruktora. Volně pobíhající psi nesmějí narušovat výcvik ostatních. Psi nemusí být opatřeni náhubkem, pokud nepředstavují riziko zranění pro ostatní psy nebo osoby.
  • Při výcviku se majitel psa ke psu chová ohleduplně, psa nepřetěžuje, netýrá ho, ani ho neúměrně netrestá. Pokud dojde na cvičišti k porušení zákona č. 242/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, bude tato skutečnost neprodleně oznámena orgánům činným v této oblasti.
  • Vstup a pohyb osob po cvičišti je na vlastní nebezpečí. Majitel psa dbá na to, aby jeho pes svým chováním neohrožoval jiné psy či jejich majitele. Majitel psa nese plnou zodpovědnost za svého psa a je povinen uhradit veškeré způsobené škody na majetku či zdraví jiných psů, resp. majitelů těchto psů. Stejně tak je povinen uhradit případné škody při poškození překážek, výcvikových pomůcek a jiného vybavení cvičiště. Osoby doprovázející majitele psů na cvičišti zdržují v místech k tomu předem určených, děti do 15 let věku musí být pod dozorem rodičů nebo oprávněného plnoletého zástupce. Všichni výše jmenovaní dbají pokynů instruktora výcviku.
  • Psí exkrementy je majitel psa povinen ihned uklidit a vyhodit na určeném místě.
  • Každý dbá na pořádek a vlastní přinesené pomůcky, potraviny či jiné předměty po sobě uklízí a neomezuje tak v používání cvičiště jiné účastníky výcviku.
  • Parkování vozidel je možné jen v prostoru před vjezdem na cvičiště. Vjezd vozidel do cvičebního prostoru je možný pouze v odůvodněných případech.